sobota, 11 lipca 2015

070 Sygnet Złego


Sygnet Złego


Zły to trick­ster – chuli­gan drwiący ze społecznego porządku, out­sider, ustanaw­ia­jący własne zasady gry, dla którego agresja i niszcze­nie to w przy­rodzie siły konieczne, by mogła dokonać się kon­struk­ty­wna zmi­ana. To postać inte­gru­jąca sprzeczne cechy: jest jed­nocześnie nad­człowiekiem i pod­człowiekiem, bogiem i śmiertel­nikiem, postacią mity­czną i realną.

Swój atry­but – sygnet, wydobył z drew­ni­anego jajka/orzecha, którego kruchą sko­rupę musiał zmi­ażdżyć, aby wejść w jego posi­adanie. Destruk­cyjny gest jest sym­bol­icznym początkiem łańcucha prze­mocy. Sygnet Złego ma bowiem ambi­wa­lentny charak­ter – zdobi, ale jest także potenc­jal­nym narzędziem zbrodni, jego porce­lanowy stożek z łatwoś­cią kruszy har­towane szyby  zaparkowanych w ciem­nych zaułkach samo­chodów, burząc usankcjonowany porządek.

Nie znamy pochodzenia sygnetu. Nie wiemy czy był podarunk­iem, łupem, czy znaleziskiem. Czy jest pos­zlaką w krymi­nal­nej zagadce, przed­miotem mag­icznym, ozdobą? Kim jest lub kim staje się jego właś­ci­ciel? Jakie są jego intencje, jest przestępcą z półświatka czy samozwańczym obrońcą słabszych?

Wokół niejed­noz­nacznego przed­miotu gęst­nieją pyta­nia, które dają początek opowieściom.

Daria Mal­icka, Bartek Buczek


KONCEPCJA: Bartek Buczek 
PROJEKT: Daria Mal­icka

REALIZACJA: Melancholia.co
DOKUMENTACJA: Barbara Kubska

OBIEKT: sygnet (sre­bro 925, porce­lana), wypolerowany orzech włoski / 2015


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz